Untitled Document

เพลงอยู่กับฉัน มีความหมายว่า ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

อยู่กับฉัน (อยู่กับ UP Dorm)

ชีวิตคนเราต่างก็รู้ ว่ามันมีความไม่แน่นอน
หากทุกข์รุกโรมอย่าท้อใจ จงเดินไปตามฝัน หากบางครั้งต้องก้าวพลั้งไป
ËÅÒ¤¹µèÒ§·ÕèÁÒà¨Í¡Ñ¹   ºÒ§¤ÃÑé§à¡Ô´¤ÇÒÁäÁèà¢éÒã¨
¨§ÍÂèÒä»ÃÐáǧ  ÍÂÒ¡ãËé¤Ô´¶Ö§Çѹ¾ÃØ觹Õé  âÇ......âÇè..âÎé

* ÍÂÙè¡Ñº©Ñ¹..ÍÂÙè¡ÑºÃÑ¡·ÕèÁÕµè͡ѹ
ÍÂÙè¡Ñº©Ñ¹·Õèà¤Õ§¢éÒ§¡Ñ¹  äÁèÇèÒ¹Ò¹á¤èä˹
ÍÂÙè¡ÑºÃÑ¡...ÍÂÙè¡Ñº·Õè..·Õèà´Ô¹ÃèÇÁ¡Ñ¹
ÍÂÙè¡ÑºÃÑ¡·ÕèäÁèà¤ÂËèÒ§     ¨ÐÁթѹáÅÐà¸ÍµÅÍ´ä»

**  ÍÂÒ¡ãËéÅͧ¤Ô´ãËÁè  ËÒ¡¾ÃØ觹ÕéàÃÒµéͧµÒ  ÇѹÊØ´·éÒ¤§äÁèàËÅ×Íã¤Ã
ºÍ¡µÑÇàͧàÍÒäÇéÇèÒ  ÍØ»ÊÃäìÁÒ¡à·èÒä´  ÊÙéà¾×èͪѪ¹Ð¢Í§àÃÒ
ºÒ§¤ÃÑ駪ÕÇÔµ·Õèǡǹ¡çäÁèÃÙé·Óàªè¹äà ¨§ÍÂèÒä»ÃÐáǧ
·ÓÇѹ¹ÕéãËé´Õ·ÕèÊØ´  âÇ.....âÇè..âÎé

«éÓ * ,**

 

 

 

University Dormitory Of Phayao หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
© 2010
 [ผู้ดูแลระบบ]