ขั้นตอนการรับจดหมายและพัสดุ


     1 การรับจดหมายและพัสดุให้มารับในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. เท่านั้น

     2. แสดงบัตรหอพัก ทุกครั้งที่มารับจดหมายและพัสดุ

     3. ห้ามรับแทนกัน ( แต่หากไม่สะดวกมารับด้วยตนเอง ให้เพื่อนที่จะมารับแทนเขียนใบมอบฉันทะ )

     4. เจ้าหน้าที่จะทำการหาของให้โดยจะเช็คจากบัตรหอพัก หากหาพัสดุเจอตรงกับบัตรหอพักที่นิสิตยื่นมาให้ ก็ให้นิสิตเซ็นรับพัสดุ

     5. ในการเซ็นต์รับจดหมายและพัสดุให้เซ็นต์ ชื่อ วันที่ และเวลา ที่มารับด้วยตัวบรรจง อ่านออก

     6. การจ่าหน้าซองให้เขียนดังตัวอย่างต่อไปนี้

          ผู้รับ

                    นางสาว มะลิ   หอมละมุน

                     มหาวิทยาลัยพะเยา

                     19 หมู่ 2 ตำบล แม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

                    ( หอพัก UP Dorm อาคาร 0 ห้อง 00101 )

 

 

University Dormitory Of Phayao หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
© 2010
 [ผู้ดูแลระบบ]