Lost and Found

     บริการรับ - คืนของสูญหาย เมื่อนิสิตพบเจอของสูญหายสามารถ นำมาส่งและรับทรัพย์สินคืนได้ที่สำนักงานอาคารเวียงพะเยา
     โดยทางหอพักจะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เก็บรักษาทรัพย์สินสูญหายไว้ให้ และมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่เก็บของสูญหายได้

 


 

 

University Dormitory Of Phayao หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
© 2010
 [ผู้ดูแลระบบ]