การแต่งกาย

การแต่งกาย มี 3 แบบคือ
เสื้อพื้นเมือง

           

Smart Classic คือ การเกงยืนส์และเสื้อยืด UP Dorm

        

 

 

University Dormitory Of Phayao หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
© 2010
 [ผู้ดูแลระบบ]