การดูแลนิสิตเจ็บป่วย


ขั้นตอนการดูแลนิสิตเจ็บป่วย

เมื่อนิสิตแจ้งว่ามีการป่วย จะมีผู้จัดการหรือผู้จัดการเวร เข้าไปดูอาการเบื้องต้น

กรณีไม่ร้ายแรงสามารถทำการปฐมพยาบาลได้โดยใช้ยาสามัญประจำบ้าน โดย ผู้จัดการสามารถดูแลได้ในเบื้องต้นก่อนส่งศูนย์การแพทย์

กรณีเกินความสามารถของผู้จัดการหอหรือผู้จัดการเวรจะมีรถนำส่งไปยังศูนย์การแพทย์ โดยนิสิตจะต้องนำเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประชาชน ติดตัวไปด้วย เพื่อทำเอกสารเข้ารับการรักษา เมื่อถึงศูนย์การแพทย์ มี 2 กรณี คือ

1. กรณีรักษาได้ที่ศูนย์การแพทย์ เมื่อรักษาเสร็จก็นำกลับมาหอพักได้ทันที

2. กรณีรักษาไม่ได้ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลพะเยา จะมีการส่งตัว 2 กรณี คือ

         2.1 นำส่งโดยรถศูนย์การแพทย์ โดยมีผู้จัดการหอพักไปด้วย

     2.2 นำส่งโดยรถปาเจโร (กรณีรถศูนย์การแพทย์ไม่ว่าง) จะมีผู้จัดการหอหรือผู้จัดการเวร และคนขับรถนำส่งโรงพยาบาลพะเยา และจะมีใบส่งตัวจากศูนย์การแพทย์

เมื่อรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำส่งกลับหอพักได้ทันที

กรณีผ่าตัดโทรแจ้งผู้ปกครอง (หากผู้ปกครองอยู่ต่างจังหวัด ให้แจ้งฝ่ายกองกิจการนิสิต)

 

 

University Dormitory Of Phayao หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
© 2010
 [ผู้ดูแลระบบ]