ประวัติความเป็นมา ของหอพัก UP Dorm

การก่อตั้งหอพักนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยานั้นเกิดจากมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีแนวความคิดที่จะแก้ปัญหาของนิสิตในเรื่องของ ที่พักอาศัย ยาเสพติด และปัญหาสังคม หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า UP Dorm (University Of Phayao Dormitory) โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท พี.เอ็น.เอส ไซน์

หอพักแห่งนี้ เป็นหอพักแห่งแรกของประเทศไทยที่ให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ลงทุนสร้างหอพักบนที่ดินของมหาวิทยาลัย

โดยได้รับระยะเวลาสัมปทานเป็นเวลา 30 ปี

ปัจจุบัน UP Dorm ประกอบด้วยอาคารหอพัก 32 อาคาร แยกเป็นหอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิง สามารถรองรับนิสิตได้ทั้งหมด ประมาณ 7,248 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1 ได้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างเพื่อนนิสิตต่างคณะวิชา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางหอพักได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งภายในหอพัก หรือบริเวณอาคารโดยรอบ เช่น ร้านสะดวกซื้อ , ร้านอาหาร , ร้านถ่ายเอกสาร และตู้ ATM เป็นต้น เพื่อให้นิสิตที่พักอาศัยได้รับความสะดวกสบาย อีกทั้งยังต้องการสื่อให้ผู้พักอาศัยรู้สึกว่า อบอุ่น ปลอดภัย หอพักแห่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ การเอื้ออาทร นำไปสู่การเป็นบัณฑิต และเป็นทรัพยากรที่ดีของประเทศต่อไป ที่นี่จะให้ความรู้สึกเสมือนว่า เป็นบ้านหลังหนึ่ง ตามสโลแกนที่ว่า

“ เราใส่ใจคุณภาพชีวิต นิสิตนอกห้องเรียน”

Where A Friendship Begin 

 

 

 

 

 

University Dormitory Of Phayao หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
© 2010
 [ผู้ดูแลระบบ]